Voorwaarden

Algemene voorwaarden  Groots Wonen
Versie geldig vanaf: 1 Augustus 2017

Preambule

Groots Wonen dient als platform waar gebruikers interieurfoto s kunnen uploaden en waar overige gebruikers op kunnen reageren.  Groots Wonen dient enkel als technische ondersteuning en laagdrempelig platform en kan derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die Gebruikers mochten lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van Groots Wonen.

Artikel 1 Definities

1.1  Groots Wonen: de website waar particulieren contact kunnen leggen.  Groots Wonen is onderdeel van 
de eenmanszaak Artiwerp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

 

1.2 Gebruiker(s : een natuurlijk persoon of personen die de Website van  Groots Wonen gebruiken en over 
een Profiel beschikken.

 

1.3 Profiel: een persoonlijk profiel van een Gebruiker, welke de Gebruiker zelf aanmaakt en aanvult met 
(persoonlijke gegevens en foto s.

 

1.4 Website: de website van  Groots Wonen, te bereiken via www. Groots Wonen.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het feit dat  Groots Wonen deze voorwaarden op enig 
moment soepel toepast of strikte nakoming van deze voorwaarden niet vordert. 

 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen  Groots Wonen en de 
Gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. 
vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanmelding

3.1 De Gebruiker dient bij aanmelding alle (persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen. Eventuele 
wijzigingen in (persoonlijke gegevens dient de Gebruiker onmiddellijk door te geven aan  Groots Wonen 
door deze gegevens in zijn profiel aan te passen.

Artikel 4 Profiel

 

4.1 Iedere Gebruiker krijgt na aanmelding inloggegevens van  Groots Wonen, waarmee toegang tot het
persoonlijke Profiel verkregen kan worden. Het staat de Gebruiker daarna vrij om de inloggegevens 
aan te passen.

 

4.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de door  Groots Wonen 
toegestuurde inloggegevens. Indien blijkt dat meerdere personen zich toegang verschaffen tot het 
Profiel van de Gebruiker, is  Groots Wonen gerechtigd het Profiel te blokkeren of te verwijderen.

 

4.3 De Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig  gebruik door derden van de inloggegevens en 
voor alle handelingen of uitingen die via het Profiel van de Gebruiker worden gedaan.

 

4.4 Indien derden zich toegang verschaffen tot het Profiel van de Gebruiker, zonder dat dit de Gebruiker 
toegerekend kan worden, dient de Gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan  Groots Wonen te 
melden. 

 

4.5  Groots Wonen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Gebruiker mocht lijden als gevolg 
van ongeautoriseerde toegang tot zijn Profiel door derden.

 

4.6 De Gebruiker vrijwaart  Groots Wonen van enige vorderingen die derden mochten doen gelden als 
gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het Profiel van de Gebruiker.
Artikel 5 Gebruik  Groots Wonen

 

5.1 Nadat de Gebruiker een Profiel heeft aangemaakt krijgt de Gebruiker toegang tot de extra diensten van 
 Groots Wonen. 

 

Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker

6.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoren laten functioneren van hardware en 
software configuratie en benodigde telecommunicatiemiddelen (Internet  om toegang te krijgen tot 
de diensten van  Groots Wonen

6.2 De Gebruiker dient de kosten die in rekening worden gebracht voor de benodigde 
telecommunicatiemiddelen zelf te voldoen aan de aanbieder van deze diensten.

6.3 De Gebruiker dient zich te gedragen conform hetgeen bepaald in deze voorwaarden alsmede 
eventuele richtlijnen welke  Groots Wonen aan de Gebruiker zal melden.

6.4 De Gebruiker dient oprecht te handelen richting  Groots Wonen en andere Gebruikers.

6.5 De Gebruiker dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren welke toebehoren aan 
 Groots Wonen en andere Gebruikers.

 

6.6 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die hij/zij 
deelt met  Groots Wonen en andere Gebruikers. De Gebruiker dient zelf de grenzen van haar/zijn 
privacy te kennen en hiernaar te handelen bij het publiceren van persoonlijke informatie. 

 

6.7 Het is de Gebruiker niet toegestaan om  Groots Wonen te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend: acquisitie, uitlokking of prostitutie.

 

6.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de 
rechten van anderen worden geschonden.

 

6.9 Het is de Gebruiker niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, 
kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. Ook 
is het niet toegestaan om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van  Groots Wonen of 
met de geldende wet, regelgeving of fatsoensnormen.

 

6.10 De Gebruiker dient zich te onthouden van gedragingen welke het functioneren van de Website kunnen 
vertragen of beperken. Hieronder dient met in ieder geval te verstaan het versturen van massamailing, 
spam en virussen.

 

6.11 Indien de Gebruiker handelt met een bepaling uit artikel 6, heeft  Groots Wonen het recht het Profiel 
van de Gebruiker onmiddellijk te blokkeren en te verwijderen.
Artikel 7 Beëindiging

 

7.1 Gebruikers kunnen hun Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen van de Website.

 

7.2 Het Profiel zal zo spoedig mogelijk na het ontvangen van de aanvraag, door  Groots Wonen worden 
verwijderd.

 

7.3  Groots Wonen is te allen tijden gerechtigd om een Profiel te verwijderen indien zich dringende reden 
voordoen.  Groots Wonen is in ieder geval gerechtigd een profiel te verwijderen indien een Gebruiker 
handelt in strijd met deze voorwaarden, wet of regelgeving of indien de Gebruiker op enige andere 
wijze handelt in strijd met aanwijzingen van  Groots Wonen.

 

7.4  Groots Wonen kan een Profiel zonder opgaaf van redenen verwijderen en is niet gehouden om de 
Gebruiker te informeren over de verwijdering.

 

7.5 Indien  Groots Wonen overgaat tot verwijdering van een Profiel, laat dit het recht van  Groots Wonen om 
eventueel gelede schade te vorderen, onverlet.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1  Groots Wonen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de Website of 
haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software 
configuratie van de Gebruiker.

 

8.2  Groots Wonen aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle 
mededelingen van Gebruikers op de Website. 

 

8.3  Groots Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid 
van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan  door Gebruikers van 
de website. 

 

8.4  Groots Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Gebruiker wordt 
verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Gebruikers en/of derden.

 

8.5 In het geval  Groots Wonen aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Gebruiker van 
verplichtingen die uit de wet of deze voorwaarden voortvloeien, zal de Gebruiker  Groots Wonen 
vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen  Groots Wonen.

 

8.6  Groots Wonen is gerechtigd in het kader van (vervangend  onderhoud haar systemen gedurende 
beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige 
schadevergoeding of kosten aan de Gebruiker verschuldigd te zijn.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door  Groots Wonen ontwikkelde of ter 
beschikking gestelde diensten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot; Website, logo s 
afbeeldingen, foto s, animaties, videobeelden en tekst berusten uitsluitend bij  Groots Wonen of diens 
licentiegevers.

 

9.2 De in artikel 9.1 omschreven eigendomsrechten van  Groots Wonen mogen door de Gebruiker op geen 
enkele wijze worden gebruikt zonder dat  Groots Wonen nadrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

 

9.3 Indien een Gebruiker inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van  Groots Wonen, is de 
Gebruiker een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd aan  Groots Wonen van ten minste 
duizend Euro.  Groots Wonen behoudt daarmee haar recht om aanspraak te maken op volledige 
schadevergoeding.

 

9.4 Door het plaatsen van foto s en dergelijke verklaart de gebruiker dat de door hem/haar opgestuurde 
foto s vrij zijn van rechten zodat geen rechten van derden worden geschonden door de publicatie van 
de ingezonden foto s. De Gebruiker vrijwaart  Groots Wonen tegen eventuele aanspraken van derden 
die gegrond zijn op het ontbreken van toestemming voor het gebruik van foto s of op enige andere 
wijze betrekking hebben inbreuken op auteursrecht of andere rechten van intellectuele eigendom.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschil
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gebruiker en  Groots Wonen is uitsluitend het Nederlandse recht 
van toepassing.

 

10.2 De Gebruiker en  Groots Wonen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 11 Nieuwsbrief

 

11.1 Uw gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van het
verzenden van nieuwsbrieven van  Groots Wonen.

 

11.2 Door u aan te melden voor deze service gaat u akkoord met het periodiek ontvangen van onze
nieuwsbrief.

 

11.3 U kunt zich ten alle tijden kosteloos en zonder opgaaf van reden, online afmelden van deze dienst.

11.4  Groots Wonen behoudt zich het recht om ontvangers van de nieuwsbrief zonder opgaaf van reden te
schrappen uit de mailinglist.

Artikel 12 Wedstrijdregelement
12.1 Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 

12.2  Groots Wonen behoudt zich het recht om ten alle tijden de wedstrijd te beeindigen of te onderbreken.

 

12.3 Deelname aan een van onze win-acties is gratis en niet verplicht.

 

12.4 Door deelname aan een win-actie stemt de deelnemer in met alle op win-actie van toepassing zijnde
voorwaarden.

 

12.5 Alleen gedurende de looptijd van een win-actie kan worden meegedongen.

 

12.6 Een deelnemer kan eenmalig deelnemen.

 

12.7 Trekking van de prijs vindt plaats 1 dag na de looptijd van de win-actie en zal worden verricht door een
onafhankelijke derde partij.

 

12.8 De prijswinnaar wordt op onze site (www. Groots Wonen  bekend gemaakt. De deelnemer dient zelf via

het contactformulier met ons contact op te nemen.

 

12.9 De deelnemer dient een Nederlands adres te hebben.